والتر درشهر وین اتریش دیده به جهان گشود وقتی که اتریش توسط آلمان تصرف شد آقای کوهن حدود 16 سال داشت پس وی به انگلستان فرستاده شد و بخاطر پیشزمینه آلمانی که داشت به کشور کانادا فرستاده شد ودر کانادا به ادامه تحصیل پرداخت و وارد دانشگاه تورنتو شد واز ازهمان جا مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را اخذ نمودوپس از آن به دانشگاه هاروارد امریکا رفت و دکترای خود را گرفت وی پس از اخذ مدرک دکترا وارد دانشگاه کارنگی ملون شد واز سال 1950 تا 1960 در این دانشگاه مشغول به تحقیق بود در سال 1960 کوهن دانشگاه کارانگی را ترک وریاست دپارتمان فیزیک دانشگاه کالیفرنیا را بر عهده گرفت وی هم اکنون با سن 92 سال مشغول به تدریس وتحقیق است.