برای اینکار ابتدا شکلی(این شکل می تواند:عکس،شکل های آماده خود برنامه و...باشد) را که به عنوان دکمه در نظر گرفته ایم انتخاب می کنیم.سپس از تب insert گزینه action را انتخاب می کنیم.در آخر از قسمت hyper link to گزینه end show را انتخاب می کنیم.