امروز می دانیم که زمین به دو طریق در حال حرکت است:زمین هم به دور خورشید و هم به دور خود می چرخد.علت اینکه حرکت زمین را احساس نمی کنیم این است که همواره با آن در حرکتیم و همچنین هوای اطراف ماهم در حرکت است.جاذبه ی زمین نیز همه چیز را به سمت خود می کشاند.چر خش زمین به دور محور خو باعث به وجود آمدن شب و روز می شود.اگر زمین به دور محور خود نمی چرخید یک طرف آن روز و طرف دیگر آن شب می ماندو چرخش آن به دور خورشید باعث به وجود آمدن فصل ها می شود.