کد مورس در میانه دهه ۱۲۱۰ هجری خورشیدی توسط سموئل مورس ابداع شد و چندی بعد در ارتباطات تلگراف مورد استفاده فرار گرفت. در آغاز دهه ۱۲۸۰ هجری خورشیدی از آن بطور گسترده برای مخابرات رادیویی استفاده شد. امروزه با گسترش روش‌های ارتباطاتی پیشرفته‌تر دیگر از کد مورس استفاده‌ای نمی‌شود مگر در برخی مواقع ضروری یا موارد تخصصی همچون ایستگاه‌های ناوبری یا پیام‌های رادیویی آماتور.

کد مورس در زبان فارسی نیز مورد استفاده است و افراد می‌‌توانند از طریق جدول زیر پیام‌های خود را به‌صورت مورس تولید کنند.

morse

برای استفاده کد مورس در زبان بین المللی نیز می‌توانید از جدول زیر استفاده کنید.

morse1