۱۶۶۸۹۸۵

نام این نمونه بردار HemoLink است که اندازه ای حدود توپ پینگ پونگ دارد و هر فرد می تواند در خانه ی خود با کمک این نمونه بردار از خون خود نمونه بگیرد. عملکرد این فناوری به این صورت است که ریز جریان های خونی را به درون محفظه ای هدایت می کند و از خون نمونه می گیرد با وجود اینکه با هزینه ی کمی ساخته شده است. از خصوصیات منحصر به فرد دستگاه این است که قابلیت جذب در محیط زیست را دارد و در هر نمونه برداری٬ ۱۵ صدم سانتی متر مکعب خون برای انجام آزمایشاتی از قبیل انواع عفونتها، سرطان و قند خون جذب می کند که این مقدار بسیار مناسب است.